در همۀ ابیات، شاعر تواضع و فروتنی را امری پسندیده می‌داند؛ به‌جز ..................

گزینه یک

تواضع مرد را دارد گرامي
ز کبر آيد بدي در نيک‌نامي

گزینه دو

تواضع بود با بزرگان ادب
بود با فرومايگان مسکنت

گزینه سه

اگر زيردستي بيفتد رواست
زبردست افتاده مرد خداست

گزینه چهار

نياميزند با هم مردمان از نخوت دولت پس از افتادگي از هم جدايي نيست ياران را

گزینه 2

در این گزینه، فروتنی در برابر انسان‌های فرومایه ناپسند دانسته شده است.

به بالای صفحه بردن