در همۀ ابیات آرایۀ «تشبیه» دیده می‌شود، به‌جز گزینۀ .......

گزینه یک

مرا چون هاتفِ دل دید دمساز برآورد ازرواق همت آواز

گزینه دو

تو مردم بین که چون بی رای و هوشند که جانی را به نانی می‌فروشند

گزینه سه

شمع خرد برفروز در دل و بشتاب
با دلِ روشن به سوی عالم روشن

گزینه چهار

مرغ دل تا دام زلف و دانۀ خال تو دید طایر اندیشه‌ام افتاد در دام هوس

گزینه 2

توضیح تشبیه‌های موجود در بیت‌های «1 و 3 و 4» گزینۀ «1»: هاتف دل و رواقِ همت : اضافۀ تشبیهی گزینۀ «3»: شمع خرد : اضافۀ تشبیهی گزینۀ «4»: مرغِ دل، دامِ زلف، دانۀ خال، طایر اندیشه و دامِ هوس همگی اضافۀ تشبیهی هستند.

به بالای صفحه بردن