در همۀ ابیات به‌استثنای بیت .................. غلط املایی وجود دارد.

گزینه یک

کوه و دریا و درختان همه در تسبیح‌اند نه همه مستمعی فهم کند این اصرار

گزینه دو

آن‌چه سعی است من اندر طلبت بنمایم این‌قدر هست که تغییر غزا نتوان کرد

گزینه سه

به چه دیر ماندی ای صبح که جان من برآمد بزه کردی و نکردند موذنان صوابی

گزینه چهار

مخور طعمه جز خسروانی خورش که جان یابدت زان خورش پرورش

گزینه 4

غلط‌های املایی: اصرار ← اسرار / غزا ← قضا / صوابی ← ثوابی

به بالای صفحه بردن