در همۀ ابیات به‌جز بیت.................. آرایۀ «تضاد و مراعات‌نظیر» یافت می‌شود.

گزینه یک

سرو را مانی ولیکن سرو را رفتار نه
ماه را مانی ولیکن ماه را گفتار نیست

گزینه دو

حدیث شوق چو زلفت دراز گشت دراز
به جان دوست که یک موی زیر و بالا نیست

گزینه سه

هر خس و خاری در این صحرا بهاری داشت لیک
سر به سر دوران عمر ما خزانی بیش نیست

گزینه چهار

نوش شربت‌های وصلش نیست بی نیش فراق هیچ خمری بی خمار و هیچ گل بی خار نیست

گزینه 1

گزینۀ دوم: «زیر» و «بالا» تضاد دارد. «موی» و «زلف» مراعات نظیر دارد. (به ایهامِ «یک موی» پی بردید؟) گزینۀ سوم: «بهار» و «خزان» تضاد دارد. «خس» و «خار» و «خزان» مراعات نظیر دارد. گزینۀ چهارم: «نوش» با «نیش» متضاد است. همچنین وصل و فراق، گل و خار، «خمر» و «خمار» تضاد دارند. (زیرا خَمر و شراب، خمار و کسالت را از میان می‌برد.) «نوش»، «خمر» و «شربت» مراعات نظیر دارد.

به بالای صفحه بردن