در همۀ ابیات به‌جز بیت .................. اجزای جمله به شیوه بلاغی بیان شده است.

گزینه یک

هنرور چنين زندگاني کند
جفا بيند و مهرباني کند

گزینه دو

دَرَد مست نادان گريبان مرد
که با شير جنگي سگالد نبرد

گزینه سه

ز هشيار عاقل نزيبد که دست
زند در گريبان نادان مست

گزینه چهار

از آن تيره دل، مرد صافي درون قفا خورد و سر بر نکرد از سکون

گزینه 1

شيوه‌ي بلاغي جا به جایی ترتیب اجزاي جمله است امّا در گزینۀ 1 اجزای اصلی جمله سر جای خود قرار گرفته‌اند و از «شیوۀ عادی» بهره جسته است: هنرور: نهاد/ زندگانی کند: نهاد جفا: مفعول/ بیند: فعل مهربانی: مفعول/ فعل: کند

به بالای صفحه بردن