در همۀ ابیات به‌جز بیت گزینۀ.................. آرایه‌های «تشبیه، تشخیص و حسن‌تعلیل» مشهود است.

گزینه یک

دهان غنچه به لب مُهر دارد از شبنم
ز بس خجل شده در روزگار خندۀ تو

گزینه دو

ز ناله‌ای که کند خامه می‌توان دانست
که کوه درد به دل صاحب‌سخن دارد

گزینه سه

تا بوک سزاوار شوی دیدن او را
ای دیده تو خود را به هزار آب همی‌شوی

گزینه چهار

ماه از اثر مهر رخت یافت نشانی زان روی جهانی به جمالش نگران شد

گزینه 3

بیت دارای حسن تعلیل و تشخیص است، اما تشبیه در بیت دیده نمی‌شود. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1» : «شبنم مانند مُهر است.» ← تشبیه/ «دهان غنچه» ← تشخیص/ «شاعر علت شبنم روی گل را مُهری بر دهان غنچه از شرمندگی خندۀ معشوق می‌داند.» ← حسن تعلیل گزینۀ «2» : «کوهِ درد» ← تشبیه/ «نالیدنِ خامه (قلم)» ← تشخیص/ «صدای قلم بر روی کاغذ و نالیدن او از دست غم‌های نویسنده است.» ← حسن تعلیل. گزینۀ «4» : «مهر رخت» ← تشبیه/ «نشانی یافتن ماه و جمال ماه» ← تشخیص/ «شاعر دلیل نگاه کردن مردم به ماه را وجود عشق چهرۀ معشوق در ماه می‌داند.» ← حسن تعلیل.

به بالای صفحه بردن