در همۀ ابیات به استثنای بیت ............. جابه‌جایی ضمیر صورت گرفته است.

گزینه یک

من آنم ز پاي اندر افتاده پير / خدايا به فضل خودم دست گير

گزینه دو

جز اين کاعتمادم به ياري توست / اميدم به آمرزگاري توست

گزینه سه

بضاعت نياوردم الا اميد / خدايا زعفوم مکن نااميد

گزینه چهار

کس از من سيه نامه‌تر ديده نيست / که هيچم فعال پسنديده نيست

گزینه 2

گزینۀ «2» جابه‌جایی ضمیر ندارد. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1» خودم دست‌گیر ← خدایا به فضل خود دستم بگیر. گزینۀ «3» ز عفوم مکن ناامید ← ناامیدم گزینۀ «4» هیچم فعال پسندیده ← فعالم

به بالای صفحه بردن