در همۀ ابیات به استثنای بیت .................. غلط املایی وجود دارد.

گزینه یک

گل به همه رنگ و برازنده‌گی می‌کند از پرتو من زندگی

گزینه دو

ابر ز من حامل سرمایه شد باغ ز من صاحب پیرایه شد

گزینه سه

خواست کزان ورته قدم در کشد خویشتن از حادثه برتر کشد

گزینه چهار

دید یکی بهر خروشنده‌ای سهمگنی نادره جوشنده‌ای

گزینه 2

واژه‌های نادرست ⇐⇐ برازنده‌گی ← برازندگی / ورته ← ورطه / بهر ← بحر

به بالای صفحه بردن