در همۀ ابیات به استثنای بیت .................. مفعول مقدم بر سایر ارکان جمله است.

گزینه یک

رخ شاه کاوس پر شرم دید
سخن گفتنش با پسر نرم دید

گزینه دو

خرد را گر نبخشد روشنایی
بماند تا ابد در تیره‌رایی

گزینه سه

ملک این‌جا بایدت انداختن
ملک این‌جا بایدت در باختن

گزینه چهار

کرم بین و لطف خداوندگار گنه بنده کرده است و او شرمسار

گزینه 2

«را» در این گزینه رای حرف اضافه می‌باشد اگر به خرد (متمّم) روشنایی نبخشد... گزینۀ (1): _رخ_ شاه کاووس را پر شرم دید مفعول گزینۀ (3): _ملک_ را این‌جا باید در انداخت و ... مفعول گزینۀ (4): _کرم_ را بین و لطف خداوندگار را ببین مفعول

به بالای صفحه بردن