در همۀ ابیات به جز بیت .................. حذف به قرینۀ معنوی صورت گرفته است.

گزینه یک

فروغ راي تو مصباح راه هاي مخوف / عنان عزم تو مفتاح ملک هاي حصين

گزینه دو

ابر رحمت بر تو باران سال و ماه / روح راحت بر روان والدين

گزینه سه

بخت را با دوستانت اتفاق / چرخ را با دشمنان حرب حنين

گزینه چهار

چنان که در نظري در صفت نمي آيي / منت چه وصف بگويم تو خود در آينه بين

گزینه 4

گزینۀ 1) فعل است، 2) می‌بارد، 3) است امّا در گزینۀ 4 حذفی صورت نگرفته است.

به بالای صفحه بردن