در همۀ ابیات زیر «اضافۀ تشبیهی» به چشم می‌خورد به‌جز بیت ..................

گزینه یک

وین بوم محنت از پیِ آن تا کند خراب بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

گزینه دو

چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

گزینه سه

پیل فنا که شاه بقا ماتِ حکم اوست هم بر پیادگان شما نیز بگذرد

گزینه چهار

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

گزینه 2

بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ 1: بومِ محنت ← غم و محنت همچون جغدی شوم است. گزینۀ 3: پیل فنا ← فنا و نابودی همچون فیل ویرانگر است. گزینۀ 4: آبِ اجل ← اجل و مرگ همچون آبی از گلوی شما پایین خواهد رفت.

به بالای صفحه بردن