در همۀ ابیات زیر به‌جز بیت.................. «جناس همسان» وجود دارد.

گزینه یک

بر دوخته‌ام دیده چو باز از همه عالم تا دیدۀ من بر رخ زیبای تو باز است

گزینه دو

دوش چون در شکن طرّۀ شب‌چین دادند مژدۀ آمدن آن صنم چین دادند

گزینه سه

صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد

گزینه چهار

دلا ز رنج حسودان مرنج و واثق باش که بد به خاطر امّیدوار ما نرسد

گزینه 4

در گزینۀ 4 واژه‌های «رنج» و «مرنج» جناس ناهمسان دارند. گزینۀ 1) باز: 1- پرنده شکاری 2- گشاده گزینۀ 2) «چین» 1- پیچ و تاب 2- کشور گزینۀ 3) «هزاران» 1- عدد هزار 2- بلبلان

به بالای صفحه بردن