در همۀ ابیات زیر تضاد دیده می‌شود به‌جز بیت ..................

گزینه یک

آن همه ناز و تنعّم که خزان می‌فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

گزینه دو

باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز قصۀ غصّه که در دولتِ یار آخر شد

گزینه سه

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

گزینه چهار

شکر ایزد که به اقبال کله‌گوشۀ گل نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد

گزینه 2

بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ 1: خزان ≠≠ بهار / گزینۀ 3: روز ≠≠ شب / گزینۀ 4: گل ≠≠ خار

به بالای صفحه بردن