در همۀ ابیات زیر جناس همسان (تام) وجود دارد به‌جز ..................

گزینه یک

عشق شوری در نهاد ما نهاد جانِ ما در بوتۀ سودا نهاد

گزینه دو

تن من جمله پسِ دل رود و دل پسِ تو تن هوای دل و دل جمله هوای تو کند

گزینه سه

با زمانی دیگر انداز ای که پندم می‌دهی کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست

گزینه چهار

میل رفتن مکن ای دوست دمی با ما باش بر لب جوی طرب جوی و به کف ساغر گیر

گزینه 2

بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: نهاد: وجود، باطن / فعل، نهادن، قرار دادن گزینۀ «3»: چنگ: ساز چنگ / دست و چنگال گزینۀ «4»: جوی: رودخانه / بن مضارع در معنای فعل امر از جستن به معنای پیدا کن

به بالای صفحه بردن