در همۀ ابیات زیر «جهش ضمیر» وجود دارد به‌جز گزینۀ ..................

گزینه یک

هرگزم این گمان نَبُد، با تو که دوستی کنم باورم این نمی‌شود با تو نشسته کاین منم

گزینه دو

پیش از آنم که به دیوانگی انجامد کار معرفت پند همی‌داد و نمی‌پذرفتم

گزینه سه

نه عجب شب درازم که دو دیده باز باشد به خیالت ای ستمگر عجب است اگر بخفتم

گزینه چهار

دریایم و نیست باکم از طوفان دریا همه عمر خوابش آشفته است

گزینه 4

در گزینۀ «4» ضمیرها همگی درست و در جای خودشان به‌درستی نشسته‌اند. بررسی سایر گزینه‌ها: 1- هرگز این گمانم نبود با تو که دوستی کنم. 2- پیش از آنکه کارم به دیوانگی انجامد. 3- نه عجب در این شب دراز که دو دیده‌ام باز باشد.

به بالای صفحه بردن