در همۀ ابیات زیر «رجزخوانی» به چشم می‌خورد به‌جز گزینۀ ..................

گزینه یک

پیاده ندیدی که جنگ آورد سرِ سرکشان زیر سنگ آورد

گزینه دو

تو قلبِ سپه را به آیین بدار من اکنون پیاده کنم کارزار

گزینه سه

هم‌اکنون تو را ای نبرده سوار پیاده بیاموزمت کارزار

گزینه چهار

پیاده مرا زان فرستاد طوس که تا اسب بستانم از اشکبوس

گزینه 2

در گزینه‌های «1، 3 و 4» رجزخوانی بین رستم و اشکبوس دیده می‌شود (در حالت پیاده شکست دادن حریفان و آموختن کارزار اصلی به دشمن، برتری پیاده به سواره و ستاندن اسب او) اما فردوسی بزرگ در بیت گزینۀ «2» از زبان رستم خطاب به طوس فرماندۀ ایرانی ابیاتی را به نظم کشیده است. «درود بر روان پاکِ این بزرگ‌مردِ نیک‌اندیش»

به بالای صفحه بردن