در همۀ ابیات زیر واژه‌های مشخص شده را باید بدون نقش نمای اضافه (کسره) خواند بجز بیت گزینۀ ..................

گزینه یک

یکی نامه بنوشت با درد و خشم پُر ازآرزو دل پر از آب چشم

گزینه دو

الا بدتر از دد به مِهر و به خوبی تو را گاه شاه آیدت آرزوی

گزینه سه

بگفت این و بنشست گریان به درد پر از خون دل و مژه پر آب زرد

گزینه چهار

بهاری است گویی در اردیبهشت به بالای او سرو دهقان نکِشت

گزینه 2

اگر بیت گزینۀ 2 را بخواهیم بدون نقش نمای اضافه بین گاه و شاه بخوانیم هم‌وزنِ عروض شعر اجازه نمی‌دهد و هم بر فرض درست بودن وزن عروضی بدون کسر خواندن گاه و شاه بیت را بی معنا و مفهوم می‌سازد.

به بالای صفحه بردن