در همۀ ابیات واژه‌ای یافت می‌شود که «هم‌آوا» دارد؛ به‌جز .................. .

گزینه یک

چون برترین مقام ملک دون قدر ماست
چندین به دست دیو زبونی چرا کنیم

گزینه دو

باغ فردوس میارای که ما رندان را
سر آن نیست که در دامن حور آویزیم

گزینه سه

ای صوفی سرگردان در بند نکونامی
تا درد نیاشامی زین درد نیارامی

گزینه چهار

در خلوص منت ار هست شکی تجربه کن کس عیار زر خالص نشناسد چو محک

گزینه 3

واژگان هم‌آوا در گزینه‌ها: «1» ← قدر / غدر‌ «2» ← حور / هور‌ «4» ← عیار / ایار (به معنای یکی از ماه‌های رومی)

به بالای صفحه بردن