در همۀ بیت‌های زیر به‌جز بیت .................. ، جنبۀ قهرمانی آثار حماسی برجسته است.

گزینه یک

همی رفت و سهراب با او به هم بیامد به درگاه دژ گژدهم

گزینه دو

سپهبد عنان اژدها را سپرد به خشم از جهان روشنایی ببرد

گزینه سه

به پیش سپاه اندر آمد چو گرد چو رعد خروشان یکی ویله کرد

گزینه چهار

کمان را به زه کرد و بگشاد بر نبُد مرغ را پیش تیرش گذر

گزینه 1

در اینجا فقط ادامۀ ماجراهای داستان بازگو شده است و جنبۀ داستانی به چشم می‌آید. در سه بیت دیگر بر توانایی‌های چشمگیر قهرمانان تأکید شده است.

به بالای صفحه بردن