در همۀ بیت‌های زیر به‌جز .................. غلط املایی دیده می‌شود.

گزینه یک

هر یکی از ما مسیح عالمی است هر عَلَم را در کف ما مرحمی است

گزینه دو

صاحبدلی به مدرسه آمد ز خوانقاه بشکست عهد صحبت اهل طریق را

گزینه سه

غوّاص گر اندیشه کند کام نهنگ هرگز نکند دُرّ گرانمایه به چنگ

گزینه چهار

که به عالم مشعیّت تو چنان و من چنینم نه تو من شوی نه من تو به همین همیشه شادم

گزینه 3

ویرایش غلط‌های املایی: اَلَم – خانقاه – مشیّت – مرهمی

به بالای صفحه بردن