در همۀ نمونه‌های زير شيوۀ بلاغی است به‌جز .................. .

گزینه یک

گل از شوق تو خندان در بهار است

گزینه دو

چو در وقت بهار آيی پديدار

گزینه سه

در بر من ره چو به پايان برد

گزینه چهار

قطره باران كه درافتد به خاک

گزینه 1

شيوۀ بلاغی يعنی جابه‌جا شدن اجزای اصلی است، لذا در گزينه‌های 2، 3 و 4 اين جابه‌جايی وجود دارد و در گزينۀ 1 اجزای اصلی در جايگاه خود هستند: گل (نهاد) ++ خندان (مسند) ++ است (فعل اسنادی)

به بالای صفحه بردن