در همۀ گزينه‌ها به‌جز گزينۀ .................. «واو ربط» مشاهده می‌شود.

گزینه یک

ليک چنان خيره و خاموش ماند
كز همه شيرين‌سخنی گوش ماند

گزینه دو

زين نمط آن مست شده از غرور
رفت و ز مبدأ چو كمی گشت دور

گزینه سه

نمی‌دانم نمی‌دانم الهی
تو دانی و تو دانی، آنچه خواهی

گزینه چهار

گويند مگو سعدی چندين سخن از عشقش می‌گويم و بعد از من گويند به دوران‌ها

گزینه 1

در گزينۀ (1) «واو عطف» وجود دارد.

به بالای صفحه بردن