در همۀ گزينه‌ها حذف فعل به قرينۀ معنوی است به‌جز گزينۀ .................. .

گزینه یک

شفق، آينه‌دار نجابتت // و فلق محرابی // كه تو در آن // نماز صبح شهادت گزارده‌ای.

گزینه دو

به نام كردگار هفت افلاک
كه پيدا كرد آدم از كفی خاک

گزینه سه

نيكو‌خو بهتر هزاربار از نيكورو.

گزینه چهار

انديشه كردم كه مروّت نباشد، همه در تسبيح و من به غفلت خفته.

گزینه 4

در گزينۀ (4) حذف فعل به قرينۀ لفظی است (انديشه كردم كه مروّت نباشد همه در تسبيح «باشند» و من به غفلت خفته «باشم») بررسی سایر گزینه‌ها: گزينۀ (1): شفق آينه‌دار نجابتت «است» و فلق محرابی «است» ... گزينۀ (2): به نام كردگار هفت افلاک «آغاز می‌كنم» ... گزينۀ (3): نيكوخو بهتر هزاربار از نيكو‌رو «است»

به بالای صفحه بردن