در همۀ گزينه‌ها واژگان مشخص‌شده «دو تلفّظی» هستند به‌جز گزينۀ ..................

گزینه یک

برو ای گدای مسكين در خانۀ علی زن
كه نگين پادشاهی دهد از كرم گدا را

گزینه دو

همه شب در اين اميدم كه نسيم صبحگاهی به پيام آشنايی بنوازد آشنا را

گزینه سه

زين كاروانسرای بسی كاروان گذشت
ناچار كاروان شما نيز بگذرد

گزینه چهار

بادی كه در زمانه بسی شمع‌ها بكشت هم بر چراغدان شما نيز بگذرد

گزینه 4

چراغدان يک تلفظی است.

به بالای صفحه بردن