در همۀ گزینه ها به جز .................. واژه ای در معنای « تاج پادشاهی » به کار رفته است.

گزینه یک

برای هر وجب از خاک این ملک
خدا داند چه افسرها که رفته

گزینه دو

چو شد روز رستم بپوشید گبر نگهبان تن کرد بر گبر ببر

گزینه سه

اگر تخت خواهی ز من با کلاه
ره سیستان گیر و برکش سپاه

گزینه چهار

ببردند و پوشید روشن برش نهاد آن کلاه کی ای بر سرش

گزینه 2

« گبر » لباس جنگی است و در این گزینه واژه ای به معنای « تاج » نیامده ولی در گزینه های دیگر به ترتیب واژه های « افسر - کلاه - کلاه کی ای» به معنای تاج پادشاهی است.

به بالای صفحه بردن