در همۀ گزینه‌ها، آرایۀ مشترکی به‌کار رفته است، به‌جز گزینۀ ..................

گزینه یک

تویی رزّاق هر پیدا و پنهان

گزینه دو

تویی خلّاق هر دانا و نادان

گزینه سه

زهی گویا ز تو کام و زبانم

گزینه چهار

تویی هم آشکارا هم نهانم

گزینه 3

در همۀ گزینه‌ها آرایۀ تضاد دیده می‌شود، به‌جز گزینۀ 3.

به بالای صفحه بردن