در همۀ گزینه‌ها، به‌جز .................. آرایۀ «مجاز» به‌کار رفته است.

گزینه یک

همه تیغ و ساعد ز خون بود لعل

گزینه دو

سراسر همه دشت بریان شدند

گزینه سه

جهان را سراسر سوی داد خواند

گزینه چهار

تنی لرز لرزان و رخ سندروس

گزینه 4

بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ 1: ساعد مجازاً دست است. گزینۀ 2: دشت مجازاً افراد و موجودات حاضر در دشت. گزینۀ 3: جهان مجازاً مردم جهان.

به بالای صفحه بردن