در همۀ گزینه‌ها، پیوند وابسته‌ساز حذف شده است، به‌جز .................. .

گزینه یک

کنون من گشایم چنین روی و موی سپاه تو گردد پر از گفت و گوی

گزینه دو

کنون لشکر و دژ به فرمان توست نباید بر این آشتی، جنگ جُست

گزینه سه

شگفت آمدش گفت از ایران سپاه چنین دختر آید به آوردگاه؟

گزینه چهار

بدو روی بنمود و گفت ای دلیر میان دلیران به کردار شیر

گزینه 2

گزینۀ نخست: با توجه به معنای شعر و ماجرای داستان (نبرد گردآفرید و سهراب) روشن می‌شود که حرف ربط «اگر» از آغاز بیت حذف شده است. گزینۀ دوم: هر دو مصراع یک جملۀ مستقل ساده است و حرف ربطی در کار نیست. گزینۀ سوم و چهارم: در هر دو بیت حرف ربط «که» پس از فعل «گفت» حذف شده است.

به بالای صفحه بردن