در همۀ گزینه‌ها آرایۀ «حُسن تعلیل» به چشم می‌خورد به‌جز گزینۀ ....................

گزینه یک

یک رنگی و بوی تازه از عشق بگیر پرسوزترین گدازه از عشق بگیر

گزینه دو

دلم خانۀ مهر یار است و بس
از آن می‌نگنجد در آن کین کس

گزینه سه

تویی بهانۀ آن ابرها که می‌گریند بیا که صاف شود این هوای بارانی

گزینه چهار

بشکن دل بی‌نوای ما را ای عشق این ساز شکسته‌اش خوش‌آهنگ‌تر است

گزینه 1

گزینۀ 2: شاعر می‌گوید چون یار با تمام وجود در دل من مُقام کرده است، دیگر کینه و بدخواهی در وجود من راه و جایی ندارد. گزینۀ 3: دلیل باریدن ابرها، دلتنگی از غیبت امام زمان ( عج ) است. گزینۀ 4: از نظر شاعر دلیل زیبا بودن و البته زیبا شنیده شدن نوای سازها دل شکستگی آنهاست.

به بالای صفحه بردن