در همۀ گزینه‌ها از «واو ربط» استفاده شده است به‌جز گزینۀ ..................

گزینه یک

فک زیرین را پیمود و در آخُره ماند.

گزینه دو

معلم فریاد کشید ساکت! و ما ساکت شدیم.

گزینه سه

نقشۀ نیمه‌کاری به کلاس آورد و کارش پیوسته همان بود.

گزینه چهار

از خم کتف و سینه فرا رفت. سپس شکمش را کشید.

گزینه 4

«واو ربط» بین دو جمله یا دو فعل می‌آید و آن جمله را به‌هم ارتباط می‌دهد. در گزینۀ 4 «واو عطف» آمده است که بین دو اسم آمده است.

به بالای صفحه بردن