در همۀ گزینه‌ها به‌جز .................. شیوۀ بلاغی دیده می‌شود.

گزینه یک

تهمتن چنین داد پاسخ که نام
چه پرسی؟ کزین پس نبینی تو کام

گزینه دو

چو رهام گشت از کشانی ستوه
بپیچید زو روی و شد سوی کوه

گزینه سه

خروش سواران و اسپان دشت
ز بهرام و کیوان همی‌برگذشت

گزینه چهار

پیاده مرا زان فرستاده طوس که تا اسب بستانم از اشکبوس

گزینه 3

در این گزینه همۀ اجزای جمله در جای واقعی خود قرار دارند. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: تهمتن چنین داد پاسخ ← تقدم فعل بر مفعول گزینۀ «2»: گشت از کشانی ستوه ← تقدم فعل بر مسند. بپیچید زو روی ← تقدم فعل بر مفعول شد سوی کوه ← تقدم فعل گزینۀ «4»: فرستاده طوس ← تقدم فعل بر نهاد بستانم از اشکبوس ← تقدم فعل بر متمم

به بالای صفحه بردن