در همۀ گزینه‌ها به‌جز گزینۀ .................. از شیوۀ بلاغی استفاده شده است.

گزینه یک

دلیران میدان گشوده نظر
که بر کینه اول که بندد کمر

گزینه دو

که ناگاه عمرو آن سپهر نبرد
برانگیخت ابرش برافشاند گرد

گزینه سه

زره لخت‌لخت و قبا چاک‌چاک
‌سر و روی مردان پر از گردوخاک

گزینه چهار

بیامد به دشت و نفس کرد راست پس آنگه باستاد و هم‌رزم خواست

گزینه 3

در گزینۀ «3»: اجزای کلام در جای اصلی خود قرار گرفته‌اند. در گزینۀ «1»: «کمر» بعد از فعل خود آمده است و شیوۀ بلاغی محسوب می‌شود. در گزینۀ «2»: «ابرش» و «گرد» بعد از افعال خود آمده‌اند و شیوۀ بلاغی دارند. در گزینۀ «4»: «راست» بعد از فعل خود آمده است و شیوۀ بلاغی محسوب می‌شود.

به بالای صفحه بردن