در همۀ گزینه‌ها به‌جز گزینۀ .................. بن مضارعی وجود دارد که اسم هم‌معنی با بن می‌‌سازد.

گزینه یک

خندیدن – شنیدن – فهمیدن – گرفتن – خریدن

گزینه دو

شناختن – دیدن – گریستن – خوردن – خریدن

گزینه سه

کشیدن – خواستن – آغازیدن – گذاشتن – خوابیدن

گزینه چهار

گریستن – نشستن – پریدن – گرفتن – فروختن

گزینه 2

گزینۀ 1: فهمیدن ←فهم گزینۀ 3: آغازیدن ←←‌آغاز / کشیدن ←←‌کش / خوابیدن ←خواب گزینۀ 4: پریدن ←←‌پر اما گزینۀ 2 هیچ بن مضارعی که اسم باشد را ندارد. شناختن ←شناس / دیدن ←بین / گریستن‌←گری / خوردن‌←خور / خریدن←←‌خر * دقت داشته باشید که باید اسم هم‌معنی با بن باشد. آیا اسم «خر» به‌معنای «نوعی حیوان» که از مصدر «خریدن» حاصل می‌شود، هم معنی با آن است؟

به بالای صفحه بردن