در همۀ گزینه‌ها به‌جز گزینۀ .................. جملۀ مرکّب وجود دارد.

گزینه یک

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بُود که گوشۀ چشمی به ما کنند

گزینه دو

گوشه‌گیران زود در دل‌ها تصرف می‌کنند بیشتر دل می‌برد خالی که بر کنج لب است

گزینه سه

به شادی و آسایش و خواب و خور ندارند کاری دل‌افگارها

گزینه چهار

اگر پوسیده گردد استخوانم نگردد مهرت از جانم فراموش

گزینه 3

در مصراع دوّم از گزینۀ «1» و نیز مصراع دوم گزینۀ «2» و همینطور بیت گزینۀ «4» دو جمله وجود دارد که از لحاظ معنایی به هم وابسته‌اند و به وسیلۀ حروف ربط مانند که و اگر به‌هم متصّل شده‌اند امّا در گزینۀ شمارۀ «3»، تنها یک جمله وجود دارد.

به بالای صفحه بردن