در همۀ گزینه‌ها به‌جز گزینۀ .................. غلط املایی وجود دارد.

گزینه یک

در چنان بیغوله‌ای هم‌صحبت غنیمتی بود آن هم با نیما

گزینه دو

در چشم او که خود چشم زمانۀ ما بود تمأنینه‌ای بود که گمان می‌کردی در چشم فراعنه است

گزینه سه

شبی که نوبت شعر خواندن او شد برق رفت و روی میز ختابه شمعی نهادند و او آی آدم‌هایش را خواند

گزینه چهار

اما تحمّل آن همه رفت‌و‌آمد را نداشت به‌خصوص در چنان مئیشت تنگی

گزینه 1

غلط‌های املایی: تمأنینه‌← طمأنینه / ختابه‌←‌خطابه / مئیشت‌← معیشت

به بالای صفحه بردن