در همۀ گزینه‌ها به‌جز گزینۀ .................. قافیه دارای «جناس» نیز هست.

گزینه یک

برخیز و مخور غم جهان گذران بنشین و دمی به شادمانی گذران

گزینه دو

خروشید و برجست لرزان ز جای بدرید و بسپرد محضر به پای

گزینه سه

خود کار من گذشت ز هر آز و آرزو از کان و از مکان پی ارکانم آرزو

گزینه چهار

لاف از سخن چو دُر توان زد آن خشت بُوَد که پُر‌ توان زد

گزینه 3

گزینۀ 1) گذران و گذران ← جناس همسان گزینۀ 2) جناس ناهمسان ← جای و پای گزینۀ 4) جناس ناهمسان ← دُر و پُر

به بالای صفحه بردن