در همۀ گزینه‌ها به جز گزینۀ .................. غلط املایی وجود دارد.

گزینه یک

سینه خواهم شرحه شرحه از فراغ تا بگویم شرح درد اشتیاق

گزینه دو

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند لاغرصفتان زشت خو را نکشند

گزینه سه

دین و دل بردند و قصد جان کنند القیاس از جور خوبان القیاس

گزینه چهار

بی‌معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نذر حکایت دل خوش ادا کنند

گزینه 2

غلط‌‌های املایی: فراغ ←‌فراق / القیاس‌← الغیاث / نذر‌← نظر

به بالای صفحه بردن