در همۀ گزینه‌ها به جز گزینۀ .................. معنی واژه‌ها تماماً درست است.

گزینه یک

اشباح: سایه‌های خیالی / ناکس: فرومایه / میغ : ابر

گزینه دو

نطق: سخن گفتن / ضرب: زدن / فارغ: آسوده

گزینه سه

دلق: جامۀ درویشان / جولقی: ژنده‌پوش / حاذق: ماهر

گزینه چهار

تلطّف: مهربانی / صدر: نام درختی شبیه سرو / مُشک: مادۀ خوشبو

گزینه 4

در این گزینه معنای «صدر» درست نیست چون این واژه به معنای بالا و والا است. اگر این واژه با املای «سدر» نوشته می‌شد معنایی که در این گزینه برایش آمده درست بود.

به بالای صفحه بردن