در همۀ گزینه‌ها مجاز وجود دارد، به‌جز گزینۀ..................

گزینه یک

حاجت‌گَهِ جملۀ جهان اوست
محراب زمین و آسمان اوست

گزینه دو

لیک چنان خیره و خاموش ماند
کز همه شیرین‌سخنی گوش ماند

گزینه سه

به یاران گفت کز خاکی و آبی
ندیدم کس بدین حاضرجوابی

گزینه چهار

گفتمش از حرب صفین گو سخن یا ز حرب نهروان هم یاد کن

گزینه 4

مجاز ندارد. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: جهان مجازاً مردم جهان گزینۀ «2»: گوش مجازاً شنونده گزینۀ «3»: خاکی و آبی مجازاً همۀ موجودات

به بالای صفحه بردن