در همۀ گزینه‌ها هم «رای حرف اضافه» و هم «رای مفعولی» به کار رفته است. به‌جز گزینۀ.....................

گزینه یک

در شیشه‌خانه آینه را نیست اعتبار
گل را ز گل‌فروش به بستان که می‌برد

گزینه دو

سیل را خاشاک در زنجیر نتواند کشید
رهروان عشق را دنیا نگردد پای‌بند

گزینه سه

چو حجت نماند جفا‌جوی را
به پرخاش درهم کشد روی را

گزینه چهار

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

گزینه 4

هر دو «را» در گزینۀ «4» مفعولی هستند که بعد از مفعول آمده‌اند اما در گزینه‌های دیگر هم رای مفعولی آمده است هم رای حرف اضافه: گزینۀ «1»: آینه را نیست اعتبار (برای)/ گل را ز گل‌فروش (مفعولی) گزینۀ «2»: سیل را خاشاک (مفعولی)/ رهروان عشق را (برای) گزینۀ «3»: نماند جفا‌جوی را (برای)/ درهم کشد روی را (مفعولی)

به بالای صفحه بردن