در همۀ گزینه‌ها واژه‌‌های مشخص شده را باید بدون نقش‌نمای اضافه خواند جز گزینۀ ..................

گزینه یک

یکی نامه بنوشت با درد و خشم پر از آرزو دل، پر از آب چشم

گزینه دو

گفتم این شرط آدمیّت نیست مرغ تسبیح گوی و من خاموش

گزینه سه

بگفت این و بنشست گریان به درد پر از خون دل و مژه پر آب زرد

گزینه چهار

بهاری است گویی در اردیبهشت به بالای او سرو دهقان نکِشت

گزینه 2

باید در گزینۀ 2 کلمۀ شرط را با کسره به آدمیت اضافه کرد تا معنای بیت درست شود. گفتم این شرطِ آدمیّت نمی‌باشد.

به بالای صفحه بردن