در همۀ گزینه‌‌ها به‌جز گزینۀ .................. غلط املایی دیده می‌شود.‌

گزینه یک

در مقابلۀ جفا وفا کرد و در مقابلۀ زشتی آشتی کرد و در مقابلۀ لئیمی کریمی کرد.

گزینه دو

قصّۀ حال یوسف را نیکو نه از حسن صورت او گفت بلکه از حسن صیرت او گفت.

گزینه سه

برادران یوسف چون او را زیادت نعمت دیدند و یعقوب را بدو میل و انایت دیدند حسادت کردند.

گزینه چهار

در بهشت انحار و اشجار است و در قرآن اخبار و اعتبار است.

گزینه 1

غلط‌های املایی: صیرت – انایت – انحار که املای درستشان به‌ترتیب: سیرت – عنایت – و انهار است.

به بالای صفحه بردن