در واژه‌های قافیۀ همۀ بیت‌ها، به‌جز بیت.................. نوعی «جناس» وجود دارد.

گزینه یک

بزد دست سهراب چو پیلِ مست برآوردش از جای و بنهاد پست

گزینه دو

بپوشید سُهراب خفتان رزم سرش پر ز رزم و دلش پر ز بزم

گزینه سه

دلِ من همی بر تو مهر آورد همی آبِ شرمم به چهر آورد

گزینه چهار

کسی کاو به کشتی نبرد آورد سرِ مهتری زیر گَرد آورد

گزینه 4

واژ‌های «نبرد» و «گرد» چون در بیش از یک حرف اختلاف دارند جناس ناهمسان نیستند. گزینۀ 1) جناس ناهمسان ← مست و پست گزینۀ 2) جناس ناهمسان ← رزم و بزم گزینۀ 3) جناس ناهمسان ← مهر و چهر

به بالای صفحه بردن