در واژگان زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ «بنات‌الخمینی»، «تقریض و ستودن»، «توصن و وحشی»، «اسطوره و افسانه»، «طاقت‌فرسا و دشوار»، «خصم و دشمن»

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 2

«تقریظ و ستودن»، «توسن و وحشی»

به بالای صفحه بردن