در واژگان زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ «آماده و مسلّح، زائران کربلا، جذر و مد آب، بولدوزرچی جهاد، متواضع و ساده، برپای خواستن، غنای خالق، انس با خاک، محاسبۀ غازی»

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 3

جزر و مدّ آب / محاسبۀ قاضی / بر پای خاستن

به بالای صفحه بردن