در چند بیت از ابیات زیر ضمیر پیوسته در جایگاه «مفعول» به‌کار رفته است؟ الف) سعدیا گوسفند قربانی به که نالد ز دست قصابش ب) خواب از آن چشم چشم نتوان داشت که ز سر برگذشت سیلابش ج) نه به خود می‌رود گرفتۀ عشق دیگری می‌برد به قلابش د) چه کند پای بند مهر کسی که نبیند جفای اصحابش ه) سایرست این مثل که مستسقی نکند رود دجله سیرابش

گزینه یک

یک

گزینه دو

سه

گزینه سه

دو

گزینه چهار

چهار

گزینه 3

ابیات ج، د و ه دارای افعال گذارا به مفعول هستند ولی در موارد ج و ه ضمیر پیوستۀ آنها نقش مفعول گرفته است. «دیگری _او_ را با قلاب می‌برد.» و «دجله، _او_ را سیراب نمی‌کند.» شکل گسترش‌ یافتۀ ابیات است و نقش مفعول در آن مشهود است. . ضمیر پیوسته در بیت د مضاف‌الیه است. در بیت «ب» نقش ضمیر متصل بیت مضاف‌الیه است: سیل از سر _ش_ گذشت. در بیت الف نیز ضمیر نقش مضاف‌الیه دارد

به بالای صفحه بردن