در چند بیت «ایهام یا ایهام تناسب» یافت می‌شود؟ الف) آهوی چشم کماندار تو نخجیرم ساخت من که شیران جهانند کمین نخجیرم ب) هر کجا دم زدم از چشم بت کشمیرم خون مردم همه گردید گریبانگیرم ج) تا فروغ طلعت آن ماه را دیدم فروغی عشق فارغ کرده است از تابش مهر منیرم د) بیرون چه‌گونه می‌رود از کین مهوشان مهری که همچو روح فرو رفته در تنم هـ) دو گوشت ار ز خروشیدنم به تنگ آمد چنین مزن که ز دستت چو چنگ نخروشم

گزینه یک

دو

گزینه دو

سه

گزینه سه

چهار

گزینه چهار

پنج

گزینه 4

بررسی گزینه‌ها: الف) ایهام: کمین 1- مخفی شدن 2- کمترین / تناسب با شکار، شیر و آهو ب) ایهام: مردم 1- مردم (اسم جمع) 2- مردمک چشم / تناسب با چشم ج) ایهام: مهر 1- ماه 2- محبت / تناسب ماه، تابش، فروغ و منیر د) ایهام: مهر 1- ماه 2- محبت / تناسب با مهوشان هـ) چنگ 1- نوعی ساز زهی 2- پنجه / تناسب با گوش، خروشیدن و زدن / تناسب با دست و نخراشیدن

به بالای صفحه بردن