در چند تا از ابیات زیر گروه یا گروه هایی با ساختار «اسم + صفت + مضاف‌الیه» وجود دارد؟ الف) دیوانۀ قلمرو صحرای وحشتیم ب) خبر رشک تو می‌آرد اشک تر من ج) صنما به چشم مستت دل و جان غلام دستت د) آهن ربای جذب رفیقان کشید حرف ما را سواد شهر بود مایۀ عذاب نه به تقلید بل از دیده دهد پیغامم به می خوشی که هستت ببر اختیار مستان ور نه در این طریق ز گفتار فارغیم

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 2

(گزینه ب و ج دارای این ساختار هستند) گزینه ب: اشک تر من = اسم + صفت + مضاف‌الیه گزینۀ ج: چشم مستت: اسم + صفت + مضاف‌الیه

به بالای صفحه بردن