در کدامیک از ابیات زیر جناس تام مشاهده نمی‌شود؟

گزینه یک

ای مرغ اگر پری به سرِ کوی آن صنم پیغام دوستان برسانی بدان پری

گزینه دو

عجب نیست از خاک اگر گل شکفت که چندین گل اندام در خاک خفت

گزینه سه

گر چینِ سر زلفِ تو مشّاطه (آرایشگر) گشاید عطّار به یک جو نخرد نافۀ چین را

گزینه چهار

گفتی هوای باغ در ایام گل خوش است ما را به در نمی‌رود از سر هوایِ یار

گزینه 2

گزینۀ 1 ← پری: فعل امر از مصدر پریدن، فرشته – حوری گزینۀ 3 ← چین: جعد و شکن مو – کشور چین گزینۀ 4 ← هوا: هوای نفس کشیدن - آرزو، هوس

به بالای صفحه بردن