در کدام یک از گزینه‌های زیر توصیه به مفهوم عبارت «به زبان دیگر مگو و به دل دیگر مباش تا گندم نمای جوفروش نباشی» دیده نمی‌شود؟

گزینه یک

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

گزینه دو

پدرم روضۀ رضوان به دو گندم بفروخت ناخلف باشم اگر من به جویی نفروشم

گزینه سه

آتش زُهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت حافظ این خرقۀ پشمینه بینداز و برو

گزینه چهار

دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم

گزینه 2

مفهوم عبارت صورت سؤال، پرهیز از دورویی و تظاهر است که در گزینه‌های 1 و 3 و 4 به درستی این موضوع وجود دارد. اما در گزینۀ 2 حافظ به داستان میوۀ ممنوعه و اخراج حضرت آدم ابوالبشر از بهشت اشاره می‌کند که هیچ ارتباطی با سؤال ندارد.

به بالای صفحه بردن